زمان: 
25 , 26 , 27 تیرماه 1397
استاد: 
دسته‌بندی: 
وضعیت دوره: 
متن: 

سرفصل های این برنامه آموزشی: 25 تیرماه 1397
1-پیمان چیست ? و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران کجاست 2-شرایط اساسی صحت قرارداد پیمان
3-مبلغ و نرخ و ضریب پیمان   4-مدت و تاریخ نفوذ پیمان   5-نحوه پرداخت در پیمان
6-داوری و حل اختلاف پیمان 7-بیمه و تامین اجتماعی در پیمان  8-تضامین در پیمان
9-مسولیت های حقوقی کارفرما و مشاور در پیمان10-بررسی جرایم و تخلفات در پیمان
11-موارد فسخ در پیمان  12-خاتمه پیمان

کارگاه  پیمانکاری در رویه قضایی" و مدیریت دعاوی پیمان 26و27 تیرماه 1397

سرفصل های برنامه آموزشی:
1-دعاوی اعتراض به فسخ پیمان 
۲-دعاوی ناشی از واگذاری پیمان به غیر
۳-دعاوی مرتبط با ضبط سپرده های پیمانکار
۴-دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار
۵-آثار حقوقی شمول قانون منع مداخله
۶-دعاوی مسؤلیت مدنی علیه دستگاه نظارت
۷-دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تحهیزات به کارفرما
۸-دعاوی مربوط به فسخ پیمان به لحاظ تعلیق بیش از سه ماه
۹-تامین دلیل .۱۰-دعاوی مالی کارفرما و پیمانکار علیه یکدیگر
۱۱-دعاوی ناشی از فسخ پیمان توسط پیمانکار در اثر فورس ماژور
۱۲-دعاوی ناشی از فسخ پیمان توسط پیمانکار به لحاظ ناتوانی کارفرما از اجرای تعهدات
۱۳-طرح دعوا توسط پیمانکار به لحاظ رسیدن به سقف مبلغ قرارداد
۱۴-طرح دعوا توسط پیمانکار به لحاظ پایان مدت

مدرس  :دکتر مسعود منشدی
مدرس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
عضو هیات آموزشی شرکت ملی نفت ایران .
رئیس مرکز خدمات حقوق صنعتی ایران .
وکیل پایه یک دادگستری .

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.