دوره ترمیک قانون کار و تامین اجتماعی

(( محتوای دوره آموزشی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ))
مشمولین قانون کار
قرارداد کار، دوره آزمایشی و شرایط اساسی انعقاد آن
تعلیق و خاتمه قرارداد کار
دستمزد و نظامهای پرداخت مزد
دیون کارگر به کارفرما
ساعات انجام کار، نوبت کاری، شبکاری و اضافه کاری
تعطیلات و مرخصی ها
شرایط کار زنان
خدمات رفاهی کارکنان
مراجع حل اختلاف کارگران و کارفرمایان
مشمولین قانون تامین اجتماعی
حقوق بیمه شدگان و تعهدات سازمان تامین اجتماعی
ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
حوادث، بیماریها، مرخصی های استعلاجی و بارداری
آشنایی با کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی
شرایط برقراری مستمری های ناشی از کار افتادگی، بازنشستگی و مرگ
کمک های ازدواج و عائله مندی
مشمولین قانون بیمه بیکاری
میزان و نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری
شرایط برقراری و قطع مقرری بیمه بیکاری

زمان شروع دوره: شنبه 15 مهرماه 1396

مدرس: دکتر محمود صفری

دسته‌بندی: 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.