روابط حقوقی بین کارفرما و پیمانکار
منطبق بر شرایط عمومی پیــــــــمان 

سرفصل های برنامه آموزشی:

– فرایند کامل قرارداد پیمانکاری از امضاء قرارداد تا تحویل قطعی
– نحوه تکمیل موافقتنامه 
– نحوه معرفی مشاور تحت استخدام کارفرما یا واحدی ازسازمان کارفرما
 – بررسی مراتب حقوقی موافقتنامه وشرایط عمومی و خصوصی
 – نحوه جایگزینی پیمانکار جانشین و انتقال کار به پیمانکار جدید و تنظیم موافقتنامه جدید
 – نحوه انتخاب مدیر طرح توسط کارفرما وبررسی اختیارات وی
 – بررسی مراتب حقوقی بین موافقتنامه وشرایط عمومی وخصوصی
 – بررسی دقیق موافقتنامه ومفاد و مواد آن ( 7 ماده) از دیدگاه قانون مدنی ایران
 – بررسی فصل اول شرایط عمومی پیمان :
 تعاریف وکلیات از ماده 1 تا 15 
– بررسی فصل دوم شرایط عمومی پیمان :
تاییدات وتعهدات پیمانکارازماده 16 تا 27 ومقایسه آن با نظام حقوقی داخلی یعنی قانون مدنی وتعیین روابط حقوقی دو طرف
 - بررسی فصل سوم شرایط عمومی پیمان
 – وظایف و اختیارات کارفرما:نحوه تحویل کارگاه وپیامدهای حقوقی تاخیر در تحویل
- تغییر مبلغ پیمان وآثار آن در تغییرمدت پیمان
 – وظایف و اختیارات مشاور ومهندس ناظر
- تضمین های مختلف در پیمان ونحوه اخذ و آزادی آنها 
– نحوه تحویل موقت وقطعی و مسئولیت های دوره تضمین
 – حوادث قهری و آثار حقوقی آن بر پیمان 
– نحوه فسخ و تعلیق و خاتمه پیمان بنا بر تقصیر پیمانکار یا اراده کارفرما
 – هزینه تسریع ونحوه محاسبه جریمه تاخیر
 –تنظیم صورت وضعیت قطعی وپرداخت آن
 – تنظیم صورتحساب نهایی و تسویه حساب 
–نحوه حل اختلاف در روابط حقوقی بین کارفرما وپیمانکار

مدرس : 
 - جناب آقای دکتر رسولی
•ليسانس حقوق ازدانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران      
•فوق ليسانس حقوق ازدانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
•دكتری مديريت استراتژيك( دوره نظری )  دانشگاه علوم استراتژيك
زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 آبان ماه 1394
مکان: تهران، هتل پارسیان کوثر

هزینه ثبت نام: 3.450.000 ریال
شرایط تخفیف:
- شرکت‌کنندگانی که تا 07/08/1394ثبت نام‌نمایند،  5 درصد تخفیف خواهند‌داشت.
- شرکت‌کنندگانی که تا 07/08/1394و به صورت گروهی (بیش از 3 نفر) ثبت نام‌نمایند، 10درصد تخفیف خواهند‌داشت.
- شایان  ذکر است تخفیف مختص شرکت کنندگانی می باشد که قبل از شروع دوره، هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند.
      تلفن: 88655357-021 و 88912498-021         دورنگار:88912183- 021           پست الکترونیک:Info@giumeh.Com

دسته‌بندی: 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.