عنوان دوره : نحوه خرید خدمات مشاوره

محتوای دوره نحوه خرید خدمات مشاوره :

هدف و کاربرد خدمات مشاوره – چگونگی تفویض اختیار و تعیین وظایف مشاور – ترکیب هبئت انتخاب مشاور – انواع خدمات مشاور – مشاور چه نوع شخصیتی است – مستند های قانونی خرید خدمات مشاوره – توصیح اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه خرید خدمات مشاوره – مسئولیت ها و وظایف کارفرما در خرید خدمات مشاوره – مسئولیت های هیات انتخاب مشاوره – مسئولیت های معاونت برنامه ریزی در خرید خدمات مشاوره – تمهیدات خرید خدمات مشاوره – نحوه تهیه و تنظیم گزارش شناخت – شرح کلی خدمات مشاوره – چگونگی تهیه فهرست بلند – حد نصاب متقاضی – مفاد آگهی خرید خدمات مشاوره – ارزیابی کیفی مشاوران ( معیار ها و مفاد استعلام و امتیاز دهی ونحوه گزارش آن)- روش های انتخاب مشاور ( 6 روش ) – معیار های ارزیابی فنی – شرح خدمات مشاور در قرارداد پیمانکاری.

مدرس: دکتر رسولی

هزینه ثبت نام: 2.850.000 ریال

زمان: چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

عنوان دوره : بررسی قرارداد همسان خدمات مشاوره و روابط حقوقی و فنی بین کارفرما و مشاور در پروژه.

محتوای دوره :

اجزای سند قرارداد: موافقتنامه وشرایط عمومی و پیوستها – مندرجات موافقتنامه بین کارفرما و مشاور – بررسی شرایط عمومی بین کارفرما ومشاور: تعاریف ومفاهیم – شروع وتنفیذ قرارداد – حدود خدمات مشاور و تغییرات آن – برنامه زمانی خدمات مشاور – پیشرفت کار و نحوه گزارش و تسلیم آن به کارفرما – کارکنان ونمایندگان مشاور – خدمات جنبی مشاور- انواع تضمین های مشاور طبق آیین نامه تضمین جدید – حق الزحمه و پیش پرداخت مشاور و نحوه پرداخت آن – نحوه تنظیم صورتحساب وتسویه حساب و تسویه حساب نهایی با مشاور – نحوه محاسبه تغییرات مدت قرارداد و حق الزحمه آن – نحوه محاسبه تاخیر مشاور- نحوه تعلیق و خاتمه و فسخ قرارداد مشاور – راه های حل اختلاف بین کارفرما و مشاور – مالیات و عوارض قرارداد – مسئولیتهای مشاور در قرارداد – حوادث قهری و آثار آن در قرارداد مشاوره – اصل ممنوعیت قانونی مشاور وواگذاری تعهدات به غیر  و قوانین ومقررات حاکم بر قرارداد بین کارفرما ومشاور.

مدرس: دکتر رسولی

زمان برگزاری: پنج شنبه 20 اردیبهشت 97

مبلغ ثبت نام: 2.850.000 ریال